Kancelaria Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie
w Jarosławiu

Plac ks. Piotra Skargi 2
37-500 Jarosław

Czynna:
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 10:00 – 12:00 oraz 17:00 – 17:45
w piątki od 10:00 – 12:00
We wszystkie soboty i niedziele kancelaria nieczynna!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego!

tel. Księdza Dyżurnego: 609 734 183
parafiakolegiata@gmail.com

Zamiar Chrztu dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej ok. 3 tygodnie
przed jego przypuszczalną datą. Zazwyczaj Chrzty św. maja miejsce co 2
tygodnie podczas jednej ze zwykłych Mszy św. niedzielnych. Dzieci chore,
bardzo niespokojne oraz dzieci rodziców nie mających ślubu kościelnego są
chrzczone poza Mszą św. w sobotnie popołudnia.

Przy zgłoszeniu przedłożyć wyciąg z aktu urodzenia dziecka i metrykę ślubu
rodziców (o ile nie chrzcili już innego dziecka w tej Parafii, a ślub zawarli
w innej), są też przydatne dowody osobiste rodziców.

Dzień i godzinę Chrztu należy wybrać spośród terminów ustalonych w Parafii.
Chrzty są udzielane na zwykłej niedzielnej Mszy św. dla wszystkich, stąd jej
intencja nie ma związku z Chrztem, chyba że rodzice któregoś z dzieci
specjalnie i dość wcześnie ją zamówią.

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy już bierzmowani, szczerze
wierzący i regularnie praktykujący. Jest rzeczą pożądaną, by byli wzorowi
i gorliwi, zwłaszcza gdy religijność rodziców nie może być najlepszym wzorem.
Chrzestni bowiem mają uzupełniać rodziców w wypełnieniu podjętego przy
Chrzcie zobowiązania do przekazywania dziecku wiary i umacniania jej
w miarę jego rozwoju.

Dzień Chrztu dziecka ma być dniem rodzinnym, religijnym świętem.
Chrzciny nie powinny być obrazą boską. Warto pamiętać o rocznicy Chrztu
św.

Poradnia dekanalna dla narzeczonych

Spotkania dla narzeczonych odbywają się w II sobotę każdego miesiąca, początek o godz. 15.30

Katechezy przedmałżeńskie

Spotkania odbywają się w każdą niedzielę, początek o godz. 17.00.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE ŚLUBU KOŚCIELNEGO

 1. Zebranie wymaganych dokumentów i przekazanie ich do kancelarii parafialnej 2-3 dni przed ustaloną datą spisania protokołu przedmałżeńskiego (jeśli nie zaznaczono inaczej):
 1. Narzeczeni
 • Dowody osobiste, nazwisko, imię, nr PESEL, miejsce i data urodzenia, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adresy zamieszkania w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed ślubem, wykształcenie i wykonywany zawód, datę oraz parafię I Komunii Świętej. Trzeba również podać aktualny adres zamieszkania rodziców, ich zawody oraz nazwiska rodowe.
 • Świadectwa chrztu nie starsze niż 6 miesięcy z wyraźną adnotacją dotyczącą małżeństwa. Bez tej adnotacji świadectwa chrztu wymagane do ślubu są nieważne. Jeśli protokół przedmałżeński będzie spisywany w parafii, w której oboje narzeczonych przyjęli chrzest i bierzmowanie wówczas świadectwa chrztu i bierzmowania nie są potrzebne. O wyżej wymienione świadectwa staramy się wówczas, gdy chrzest i bierzmowanie zostały przyjęte w innych parafiach niż miejsce planowanego ślubu.
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu lub potwierdzenie przyjęcia tego Sakramentu na świadectwie chrztu. Najpierw staramy się o świadectwa chrztu, a dopiero wówczas, gdy w parafii udzielającej chrztu brakuje informacji o przyjęciu bierzmowania udajemy się po stosowne świadectwo tam, gdzie ten Sakrament został udzielony.
 • Potwierdzenie ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjalnej (jeżeli dotyczy) i ponadgimnazjalnej lub świadectwa (końcowe) ukończenia szkół.
 • Świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich.
 • Świadectwo ukończenia nauk przedślubnych w Katolickiej Poradni Rodzinnej.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego wymagane do zawarcia małżeństwa konkordatowego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu lub Odpis aktu ślubu cywilnego.
 • Zgoda na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i asystowanie przy zawarciu małżeństwa poza parafiami narzeczonych (opcjonalnie). Małżeństwo powinno być zawarte w parafii, w której przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, w której aktualnie przebywają. W innych sytuacjach wymagane jest zezwolenie własnego ordynariusza albo własnego proboszcza.
 • Zgoda na ślub z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną (opcjonalnie). Ta kwestia zostaje rozstrzygnięta podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego.
 • Dyspensa od wykrytej przeszkody (opcjonalnie). Patrz punkt wyżej.
 1. Świadkowie ślubu
 • Dane osobowe (nazwisko, imię, PESEL, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania).
 • Dowody osobiste (na ostatnim spotkaniu przedślubnym lub w zakrystii przed ślubem potwierdzając zgodę na bycie świadkiem).
 1. Przynajmniej 6 miesięcy przed wybranym terminem ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej jego daty i godziny ślubu.
 2. Około 3 miesiące przed terminem ślubu, po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, zostaje ustalona data spisania protokołu przedmałżeńskiego. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z ks. Marianem Szumigraj pod numerem telefonu 16 621 24 60 lub 606 443 997.
 3. Do spisania protokołu przedmałżeńskiego konieczna jest obecność obojga narzeczonych z dokumentem potwierdzającym ich tożsamość.
 4. Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego nupturienci powinni odbyć pierwszą spowiedź przedmałżeńską. Druga spowiedź przedmałżeńska powinna mieć miejsce blisko terminu ślubu, tak aby godnie i owocnie mogli przyjąć Sakrament Małżeństwa. Pisemne potwierdzenia przystąpienia do spowiedzi przedmałżeńskich duszpasterz dołącza do protokołu przedmałżeńskiego. Stosowny druk nupturienci otrzymają od kapłana spisującego protokół przedmałżeński. Po przystąpieniu do Sakramentu pokuty i pojednania podpisane przez spowiedników potwierdzenia przekazują do kancelarii parafialnej, w której zostały wydane lub do zakrystii bezpośrednio przed ślubem.
 5. Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego w parafiach narzeczonych głoszone są zapowiedzi przedmałżeńskie. Episkopat Polski ustalił, że we wszystkich wymaganych przez prawo parafiach należy je umieszczać na piśmie w gablocie ogłoszeń wspólnoty parafialnej, przez 8 dni (przynajmniej przez dwie niedziele, lub niedzielę i uroczystość obowiązującą). Można zamiast tego zapowiedzi wygłosić dwukrotnie ustnie w niedzielę lub uroczystość obowiązującą. Gdy narzeczeni w ciągu 6 miesięcy od wygłoszenia zapowiedzi nie zawrą małżeństwa, tracą one swoją ważność. Prośby o wygłoszenie zapowiedzi narzeczeni otrzymają po podpisaniu protokołu przedmałżeńskiego i przekazują je do wskazanych parafii.
 6. W czwartek przed ślubem, o godz. 18:30 lub w innym ustalonym wcześniej terminie, w kancelarii parafialnej odbywa się ostatnie spotkanie przedślubne. Ma ono na celu sprawdzenie dokumentacji małżeńskiej oraz przygotowanie duszpastersko-liturgiczne do ślubu. Na to spotkanie narzeczeni powinni dostarczyć potwierdzenia wygłoszenia zapowiedzi przedmałżeńskich. Konieczna jest obecność obojga narzeczonych. Jeśli to możliwe mogą przyjść również świadkowie.

Datę i godzinę pogrzebu na cmentarzu należy ustalić z Zarządem cmentarza, raczej przed przyjściem do kancelarii parafialnej.

W kancelarii należy podać datę, godzinę i cmentarz, na którym pogrzeb się odbędzie. Nalewy przedłożyć skrócony odpis aktu zgonu. Ponadto należy poinformować, gdy zmarły był małżonkiem, miejsce i rok jego ślubu kościelnego, czy był zaopatrzony przed śmiercią sakramentami św., czy był wierzącym i praktykującym katolikiem oraz przyczynę zgonu.

W kancelarii ustala się dzień i godzinę Mszy św. pogrzebowej. Zazwyczaj Msze pogrzebowe są odprawiane w naszej Parafii godzinę przed pogrzebem na cmentarzu, ponieważ pozwala to na uczestnictwo we Mszy świętej za osobę zmarłą oraz przyjęcie za nią Komunii św.

Przy zgłoszeniu pogrzebu zazwyczaj składa się ofiarę według możliwości i uznania: na Mszę św. pogrzebową i na pogrzeb. Jest to obok ofiar przy ślubach i kolędzie, usankcjonowana forma zapewnienia środków utrzymania księżom zatrudnionym w Parafii za całość ich pracy.

Po ustaleniach z Zarządem cmentarza i w kancelarią należy skontaktować się z Organistą celem ustalenia śpiewu podczas Mszy św. oraz pogrzebu.